Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities en Toepasselijke voorwaarden

Jade Online juwelen kopen is een zusterwebsite van Jade Workshops juwelen maken (www.juwelenworkshops.be). Deze website (url: www.onlinejuwelenkopen.be) mag in zijn geheel, inclusief naamgeving, ontwerp, lay-out, foto’s, tekst en inhoud niet gebruikt worden zonder toestemming van de eigenaar van de website. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden buiten het gebruik toegestaan door Jade Online juwelen kopen of Jade Workshops Juwelen maken. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is strafbaar en zal gerechtelijk vervolgd worden.
De kleurreferenties in de productomschrijvingen beschrijven de kleur en niet het materiaal waaruit ze gemaakt zijn. Wij verkopen geen juwelen vervaardigd in goud of zilver. Alle materialen zijn anti-allergisch en nikkelvrij.
Jade Online juwelen kopen besteedt de grootste zorg aan de inhoud van de website, inclusief foto’s, tekst en prijzen. Ondanks deze grote zorg sluit Jade Online juwelen kopen elke vorm van aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling of het uitvoeren van een aankoop houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

Van zodra de bestelling van de klant ontvangen werd door Jade Online juwelen kopen is er sprake van een definitieve verkoopovereenkomst tussen de klant en Jade Online juwelen kopen. De klant ontvangt van zijn bestelling een bevestiging per e-mail. Jade Online juwelen kopen kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. Jade Online juwelen kopen behoudt zich eveneens het recht om elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan door Jade Online juwelen kopen genomen worden naar eigen goeddunken, en de klant zal van deze beslissing op de hoogte gebracht worden.
Indien de klant n.a.v. de bestelling geen bevestiging per e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt en/of is er mogelijk een fout opgetreden. Gelieve bij problemen contact op te nemen via info@onlinejuwelenkopen.be.

Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. Jade Online juwelen kopen streeft er naar best vermogen naar om elk product minimaal beschikbaar te houden. Jade Online juwelen kopen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of een onderdeel van het product. Indien een product niet langer voorradig is, zal Jade Online juwelen kopen dit zo snel mogelijk melden aan de klant en indien mogelijk een alternatief aanbieden. De klant kan kosteloos beslissen de bestelling te annuleren indien het alternatief niet voldoet aan de voorwaarden van de klant, zonder hierbij een verklaring te geven waarom het alternatief niet voldoet.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in Euro, inclusief BTW en eventuele betalingskosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.
Er worden geen verzendkosten aangerekend (binnen België en Nederland).  
Jade Online Juwelen behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien dagen na kennisname.
Jade Online Juwelen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in de vermelde prijzen en voorwaarden.
Voor alle aankopen accepteert Jade Online juwelen kopen betalingen via bankoverschrijving, pay pal, visa of mastercard. Alle artikelen worden verstuurd na ontvangst van de betaling door Jade Online juwelen kopen.
Facturen dienen door de klant te worden betaald binnen 10 werkdagen na factuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is Jade Online juwelen kopen gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 7% per maand aan de klant in rekening te brengen, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Een gedeelte van een maand wordt daarbij voor een gehele maand aangerekend.
Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een herinnering verstuurd worden, waarbij Jade Online juwelen kopen gerechtigd is 9 EUR administratiekosten in rekening te brengen. Als factuur wordt beschouwd de e-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour ontvangt. Bij gerechtelijke procedures ten gevolge van het overschrijden van de betalingstermijn zullen alle eventuele gerechtskosten en invorderingskosten ten laste van de klant vallen.

Artikel 4 - Annulering van een bestelling

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in deze voorwaarden of op een andere wijze, heeft de klant het recht om Jade Online juwelen kopen mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen tien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienst overeenkomst.
Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Jade Online juwelen kopen te melden. De klant dient het product na overleg met Jade Online juwelen kopen te sturen naar een door Jade Online juwelen kopen vastgesteld retourneringsadres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
Jade Online juwelen kopen zal de klant het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen indien het product onbeschadigd en ongebruikt is, en mits bovenstaande voorwaarden voldaan zijn, binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van het geroutourneerde. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt Jade Online juwelen kopen zich uitdrukkelijk het recht om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.
De klant heeft evenwel niet het recht om van de aankoop af te zien in het geval het de levering van producten betreft die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter dragen of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 5 - Levering

Het product wordt geleverd op het leveringsadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven.
De verzending van de goederen is gratis binnen België en Nederland. Indien u een bestelling wil plaatsen met een levering buiten België of Nederland, gelieve Jade Juwelen te contacteren via e-mail (info@onlinejuwelenkopen.be) zodanig dat Jade online juwelen kopen u van de toepasselijke verzendkosten op de hoogte kan brengen.
Aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Jade Online juwelen kopen streeft ernaar deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
Jade Online juwelen kopen behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
Jade Online juwelen kopen hanteert een minimale levertijd van 1 dag en een maximale leveringstermijn van 30 dagen. Jade online juwelen kopen streeft hierbij een leveringtermijn van 48 uur na. Na 30 dagen heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van Jade Online juwelen kopen totdat zij volledig werden betaald.

Artikel 7 - Klachten of incorrecte levering

Indien het product dat de klant ontvangt niet het product was dat de klant bestelde of indien het beschadigd aankomt, kan de klant dit product terugsturen aan Jade Online juwelen kopen, volgens dezelfde procedure en onder dezelfde voorwaarden als deze beschreven onder artikel 4 - annulering van de bestelling. De klant kan daarbij aangeven dat het artikel beschadigd was bij ontvangst of dat het niet beantwoordt aan hetgeen de klant besteld had. Jade Online juwelen kopen zal, van zodra het geretourneerde artikel ontvangen werd, de klant een nieuw of het juiste product toesturen. De klant betaalt in dit geval geen bijkomende verzendkosten hiervoor.

Artikel 8 - Beschadiging, verlies of diefstal

Jade Online juwelen kopen is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal na de levering ervan.

Artikel 9 - Overmacht

Jade online juwelen kopen kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige, niet nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, d.w.z. een gebeurtenis die de nakoming door Jade Online juwelen kopen van haar verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt.

Artikel 10 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Jade Online juwelen kopen geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Jade Online juwelen kopen garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Jade Online juwelen kopen geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Jade Online juwelen kopen kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.
Jade Online juwelen kopen is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Jade Online juwelen kopen tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 12 - Persoonsgegevens

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen door Jade Online juwelen kopen niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

Artikel 13 - Diversen

De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.
Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.
Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt Jade online juwelen kopen zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen door een andere, aangepaste bepaling.
Jade online juwelen kopen heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.onlinejuwelenkopen.be te wijzigen.

Artikel 14 - Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Adres- en Bankgegevens
Jade Online juwelen kopen
Kaleshoek 70
9800 Deinze
België
+32 486/90.85.95
www.onlinejuwelenkopen.be
www.juwelenworkshops.be
info@onlinejuwelenkopen.be
Ondernemingsnummer: BE 0839 939 529
BBAN: 001-6527852-22
IBAN: BE 06 0016 5278 5222
BIC: GEBABEBB